• darkblurbg
  • darkblurbg

Huvudpunkter angående betalning

Efter mottagandet av din bokning (via telefon eller e-post) skickar vi en bokningsbekräftelse och faktur.
När du erhållit den ber vi dig om anmälningsavgiften på 25% av bokningens pris. Anmälningsavgiften ska betalas inom 10 dagar.
Resten av bokningens pris skall göras 30 dagar innan ankomst datum.
För bokningar som görs inom 30 dagar före ankomst datum, måste hela bokningens pris betalas inom 10 dagar.
För 1 natt bokningar hela bokningens pris måste betalas direkt efter att ha fått bokningsbekräftelsen.

Bokningsvillkor

Ansvarig
Norak Active AB, www.sifferbostugby.se, org.nr. 556776-2702.
Gimmenvägen 1
785 63 Sifferbo
Tel 0243 230389

Bokning och bokningbekräftelsen
• du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
• du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning,
• du får disponera stugan från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.

Bindande bokning
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du betalat anmälningsavgiften (eller hela bokningens pris).

Betalning
Om du bokat tidigare än 30 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25% av bokningens pris. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Resten av bokningens pris skall betalas senast 30 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 30 dagar i förväg skall hela bokningens pris betalas inom 10 dagar. Betalning skall alltid vara fullgjord innan ankomst.
För 1 natt bokningar hela bokningens pris måste betalas direkt efter att ha fått bokningsbekräftelsen.

För sen eller utebliven betalning
Om du inte betalar i tid har vi rätt att stryka din bokning men först vi vill skicka dig en påminnelse. Om du missar betalning av bokningens pris räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Avbokning
Du kan avboka endast skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan.
Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.

Avbeställningskostnader
Vid avbokning tidigare än 4 veckor före avtalad ankomst: du behöver inte betala mer än en avbokningsavgift på 25% av bokningens pris.
Vid avbokning senare än 4 veckor före avtalad ankomst: du måste betala 50% av bokningens pris. Om du redan hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Vid avbokning inom 2 veckor före avtalad ankomst: du måste betala 100% av bokningens pris.

Avbeställningsskydd
Vi rekommenderar ett avbeställningsskydd. Du måste köpa avbeställningsskyddet samtidigt med att bokningen görs.
Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning.

Rättigheter
Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Du får då tillbaka allt det du betalat, med avdrag för värdet av de delar av bokningen, som du ev. redan hunnit utnyttja.
I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 2 dagar från ankomstdagen.
Fel, som uppstår under vistelsen, bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det. Fel, som uppstår på extrautrustning, så som TV, disk- och tvättmaskin, kan du inte göra anspråk på att få reparerat under hyrestiden.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

Skyldigheter
Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda stugan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.
Du måste städa ordentligt före avresan, såvida inte annat har överenskommits. Om detta inte iakttas kommer vi att utföra städning på din bekostnad.
Om du tappar bort nyckeln till stugan debiterar vi dig en avgift på 500 kr.

Force majeure
Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan.

Tvist
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kan komma överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.